Design denmark

Lektor i arkitektur– og designbaseret forretningsudvikling, KADK

 

Ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) opslås en fast fuldtidsstilling som lektor med særligt fokus på arkitektur- og designbaseret forretningsudvikling.  

KADK står over for at videreudvikle undervisningstilbud, der går på tværs af vores studieprogrammer og involverer andre uddannelsesinstitutioner. Som led i denne udviklingsplan søger vi til en nyoprettet stilling en lektor som med stor iværksætterkraft vil medvirke til at udvikle og understøtte forskning og undervisning inden for arkitektur- og designbaseret forretningsudvikling. Da der er tale om et udviklingsarbejde i forhold til indholdet i undervisningen, er stillingsindholdet relativt bredt formuleret. Det forudsættes, at ansøgeren har viden om forretningsudvikling såvel som erfaring fra kreative erhverv, evt. gennem et tæt undervisnings- og/eller forskningssamarbejde.  

Med styrkelsen af dette område, ønsker KADK at kunne undervise studerende i global, arkitektur- og designbaseret forretningsudvikling med stor brugerinvolvering og gennem tværfagligt samarbejde. Undervisningen skal give de studerende viden og kompetencer inden for det felt, der handler om at gøre arkitektur og design til et centralt konkurrenceparameter i forretningsmodeller og skal endvidere give en forståelse af, hvordan designmetoden kan anvendes i ledelse og i udviklingsprocesser, som har til formål at forme selve organisationen, dens vision og forretningsplan.

Det ledige lektorat er tilknyttet Institut for Bygningskunst og Design og ønskes besat pr. 1. oktober 2017 eller snarest muligt herefter.

Institut for Bygningskunst og Design (IBD)  
Institut for Bygningskunst og Design er et tværfagligt uddannelses- og forskningsmiljø. Instituttet har med udgangspunkt i en dansk tradition for at arbejde med design i en rumlig og arkitektonisk kontekst en ambition om at sætte en ny dagsorden i udviklingen af forretnings- og kompetenceområder for arkitekter og designere. Bæredygtighed og social bevidsthed står centralt som samfundsrelevante overlæggere for undervisningen og forskningen på instituttet, hvis faglige felt relaterer sig til produktion, forbrug, marked og samfund, hvor der skal tages ansvar og stilling til ressourcer og sociale problemstillinger.

Instituttet vil pr. 1. august 2017 bestå af to bachelorprogrammer og tre kandidatprogrammer, som danner rammen om de faglige forsknings- og udviklingsmiljøer på tværs af design og arkitektur. Der undervises og forskes i arkitektur, bygningskunst, spatial design, rum, møbel, tekstil samt beklædningsdesign på instituttet. Derudover er et helt nyt tværfagligt kandidatprogram omhandlende forretningsudvikling under udvikling i samarbejde med Copenhagen Business School. Endeligt er også afdelingen for kunsthåndværk på Bornholm lejret på instituttet samt en lang række af Designskolens værksteder og Arkitektskolens it- og tegneundervisning.

Læs mere om instituttet, programmer, forskning, kunstnerisk udviklingsvirksomhed mv. på www.kadk.dk.

Om stillingen   
Stillingen som lektor vil bestå i forskning, undervisning samt administrativt arbejde.

Din primære opgave vil være udvikling af det eksisterende samarbejde med CBS med det mål at oprette en fælles kandidatuddannelse på tværs af uddannelsesinstitutionerne. Kandidatuddannelsen forventes at kunne implementeres i 2018 og optage studerende med studiestart i september 2018.

Dine opgaver vil som led heri blandt andet omhandle:

  • Undervisning, undervisningsplanlægning og dertil hørende administration i tilknytning til KADK’s programmer og tværgående undervisning.
  • Vejledning, eksaminationer og censorvirksomhed samt faglige bedømmelser
  • Forskning inden for stillingens fokusområde i samarbejde med relevante eksterne institutioner, virksomheder og netværker nationalt og internationalt, såvel som med de øvrige forsknings- og udviklingsområder på instituttet og KADK som helhed
  • Visionært og produktivt teamwork i tilrettelæggelsen af fremtidige forsknings- og udviklingsprojekter, herunder at deltage aktivt i at søge ekstern finansiering og fundraising til instituttets aktiviteter
  • Deltagelse i en række af KADK’s udvalg og evt. i kollegiale organer

Endvidere forventes du at deltage i tværdisciplinære samarbejder i undervisning og forskning i samarbejde med KADK’s øvrige institutter og ansatte, herunder at bidrage til indhold og udvikling af den tværgående fællesfaglige undervisning på KADK samt evt. andre opgaver.

Dit forskningsmæssige fokus vil ligge inden for temaet arkitektur og design i en forretningsmæssig kontekst, hvor du vil have til opgave at arbejde med at danne et solidt grundlag for videreudvikling af undervisningsmål og -metoder på arkitekt-og designuddannelsen på KADK.

Dit undervisningsmæssige fokus vil være på studieplanlægning og gennemførelse af undervisningsforløb på et nyt kandidatprogram inden for ovennævnte fagområde.

Kvalifikationskrav
Du har en relevant uddannelse på minimum kandidatniveau samt en ph.d.-grad eller videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.

Din erfaring og faglige kvalifikationer er som minimum på det niveau, der kan opnås på grundlag af en tilfredsstillende gennemført adjunktperiode, dvs. at du har gennemført adjunktperiode eller på tilsvarende vis har tilegnet dig kvalifikationer svarende hertil eller derover.

Derudover forventer vi, at du:

  • Har erfaringer fra ledelse og udvikling af kreative virksomheder eller lignende relevant erfaring
  • Kan dokumentere at have bedrevet forskning på internationalt niveau, at have videre- eller nyudviklet fagområdet og/eller at have opnået en betydelige designfaglig eller arkitektfaglig karriere på højt niveau i relation til design og arkitektur i en forretningsmæssig kontekst fx: entrepreneurship, design management, design thinking
  • Har en reflekteret tilgang til undervisning, læringsformer og undervisningsmål

Du har desuden erfaring med undervisning og vejledning på bachelor- og kandidatniveau og har modtaget supervision, pædagogisk opkvalificering samt positiv skriftlig vurdering af dine undervisningsmæssige kvalifikationer. Det vil vægte positivt, at du har dokumenteret erfaringer med planlægning og udvikling af undervisningsforløb i arkitektur- eller designfaget. Ikke mindst, at du kan påvise en interesse for at bidrage aktivt til at forskningsunderstøtte undervisningen ved instituttet i samarbejde med de øvrige undervisere.

Da KADK har fokus på forsknings- og undervisningssamarbejder både internt og eksternt i forhold til erhverv, offentlige institutioner og andre højere uddannelsesinstitutioner, vil det være en fordel, hvis du har dokumenteret erfaring med udvikling, finansiering og gennemførelse af eksternt finansierede forskningsprojekter samt projekter, hvortil der er knyttet erhvervssamarbejder.

Kvalificeret indsats og nyudvikling inden for det undervisningsmæssige område vil derfor blive vægtet i den samlede vurdering ved stillingens besættelse.

Vi tilbyder  
Vi tilbyder et kreativt, engageret, udviklende og visionært uddannelses- og forskningsmiljø. Jobbet rummer medindflydelse, ansvar og mulighed for at præge forskningen og undervisningen. Vi lægger vægt på et godt kollegialt samarbejde med rum til gensidig inspiration og sparring.

Løn og ansættelsesforhold
Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten mellem Finansministeriet og en række AC organisationer. Der vil være mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg afhængig af dine kompetencer og erfaring.

Ansættelsen sker desuden i henhold til gældende stillingstruktur for kunstnerisk og videnskabeligt personale ved Det Kongelige Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen Kolding – BEK nr. 92 af 24/08/2015.

Stillingen er en fuldtidsstilling med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer og omfatter forskning og undervisning samt administrationen i begrænset omfang. Fordelingen mellem forskning og undervisning vil som udgangspunkt være en 40/60- fordeling. Fordelingen mellem de forskellige opgaver kan variere efter KADK’s bestemmelse, og du vil kunne blive pålagt andre tjenstlige opgaver.

Bibeskæftigelse accepteres i det omfang, at det er foreneligt med varetagelsen af ansættelsen.

Ansøgningen  
Du bedes fremsende motiveret ansøgning, der kort redegør for din motivation og tilgang til at udvikle studieprogrammet og fagområdet. Ansøgningen skal vedhæftes opdateret CV, uddannelsesdiplomer, dokumentation for opfyldelse af de kvalifikationskrav som er listet ovenfor, beskrivelse af dine forskningsplaner samt en fuldstændig liste over dine publicerede arbejder og eksemplarer af de arbejder, som du ønsker at fremhæve (dog maksimalt 7 arbejder). Endelig bør du vedlægge materiale, der kan belyse dine undervisningsmæssige kvalifikationer. Eventuelt tidligere lektorbedømmelse(r) bedes desuden vedlægges.

Ansøgning med tilhørende bilag skal sendes på engelsk og skal desuden sendes elektronisk via knappen ”Søg stillingen” nedenfor, så den er KADK i hænde senest søndag den 11. juni 2017.

Bilagsmateriale, som ikke kan fremsendes elektronisk sammen med ansøgningen, bedes fremsendt pr. post i 3 eksemplarer så det er KADK i hænde inden ansøgningsfristens udløb til nedenstående adresse:

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler
for Arkitektur, Design og Konservering
Att. Sine Kildevang Madsen
Philip de Langes Allé 10
1435 København K

Mrk. Lektorat i arkitektur- og designbaseret forretningsudvikling

Ansøgninger og ansøgningsmateriale modtaget efter ansøgningsfristens udløb medtages ikke i bedømmelsen.

Vi gør opmærksom på, at stillingen opslås og besættes i henhold til Kulturministeriets ”Bekendtgørelse 1208 af 12. oktober 2010 om ansættelse af kunstnerisk/videnskabeligt personale ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet”.

Ansættelse som lektor vil derfor ske efter konkret bedømmelse i et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Bedømmelsesudvalget vil foretage deres bedømmelse på baggrund af de i stillingsopslaget listede kvalifikationskrav og det samlede ansøgningsmateriale. Du bedes derfor i ansøgning inkl. bilag dokumentere, at du opfylder de i stillingsopslaget beskrevne kvalifikationskrav.

Yderligere oplysninger  
Oplysninger om kvalifikationskrav, ansøgningsprocessen og e-rekrutteringssystemet kan fås ved henvendelse til HR Fuldmægtig, Sine Kildevang Madsen, e-mail: skmad@kadk.dk tlf.: 4170 1815
Oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til institutleder Irene Alma Lønne, e-mail irlo@kadk.dk tlf. 4170 1575.
Generelle oplysninger om KADK og Institut for Bygningskunst og Design kan findes på www.kadk.dk

Alle interesserede opfordres til at søge uanset alder, køn, nationalitet, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.

SØG STILLINGEN

Om KADK
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) er et internationalt anerkendt kunstakademi, der uddanner professionelt kreative kandidater til højeste niveau og udvikler ny viden, der skaber værdi for samfundet og arbejdsmarkedet. KADK er en statsinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet og har ca.1.700 studerende og 350 medarbejderårsværk. Læs mere på www.kadk.dk.