Her står Design denmark i sagen Anne Black versus Netto – ved Pil Bredahl

Designkrænkelser

15. september 2021
Oprindeligt publiceret maj 2020

Af faglig næstforperson Pil Bredahl,
på vegne af Design denmarks bestyrelse, maj 2020

Design denmark forventer, at dansk lovgivning sikrer at det ikke kan betale sig at kopiere. Det er tyveri at kopiere andres arbejde og straffen for at krænke immaterielle rettigheder skal være høj nok til, at det aldrig kan betale sig.

Senest er dette blevet prøvet i retten – igen – i sagen Anne Black versus Netto/Ronald A/S og der afventes endelig dom d. 11. juni 2020.

Retssagen drejer sig om tre keramiske produkter; en vase, en lågkrukke og en hænge-urtepotte. Netto solgte tre produkter i 2016, som Anne Black ApS mente var kopier af tre produkter fra hendes virksomhed. Netto markedsførte desuden produkterne på en måde, som Anne Black ApS mente efterlignede hendes visuelle identitet. Netto og producenten af de tre produkter, Ronald A/S, hævder, at produkterne er så generiske, at der derved ikke kan være tale om kopier, og at de derfor ikke har krænket Anne Blacks ophavsret. De tilbød Anne Black ApS et forlig på en million kroner, forliget blev afvist, og Anne Black ApS stævnede Netto.

Anne Black fik i Sø- og Handelsretten i 2019 medhold i alle anklager. Ifølge dommen er der tale om et klart brud på designerens ophavsrettigheder. Netto og Ronald A/S blev pålagt at betale 1,5 millioner kroner plus renter og sagsomkostninger i erstatning. Den dom valgte Netto og Ronald A/S at anke til både Østre- og Vestre Landsret.


Design denmark mener at dommen i Sø – og Handelsretten 2019 var rigtig og vigtig for hele designbranchen af to afgørende årsager:

For det første, fordi den fastslog, at de dømte virksomheder var bevidste om risikoen ved at krænke Anne Blacks værker, og at virksomhederne i markedsføringen af kopiprodukterne lagde sig alt for tæt op ad Anne Blacks egen produktpræsentation af de originale værker. Rettens forståelse her, for designbranchens anatomi, er et skridt mod en mere fair designbranche, hvor det at udnytte andres udviklingsarbejde ikke længere er en profitabel forretningsstrategi, og peger på at det derimod vil kunne betale sig at udvikle og designe egne idéer.

For det andet, fordi det i dommen blev vægtet højt, at Anne Blacks renommé og brand tog skade da kopiprodukterne blev lanceret, hvilket afspejlede sig direkte i den udmålte erstatningssum, som er højere end vi hidtil har set i DK. Det indikerer, at retten anerkender at designerens virke i dette tilfælde både er et værk og et brand, og at værdien derved også ligger i sammenstillingen af de to. Erstatningssummens størrelse kan medføre, at det vil være for stor en økonomisk risiko at løbe for bevidste kopister og dermed ikke længere vil være en profitabel forretningsstrategi nøje at efterligne andres arbejde.

Forbundet Arkitekter og Designere gik, sammen med Akademikerne og Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA), ind i sagen som bi-intervenient for Anne Black. Ved bi-intervention er der tale om, at FAOD som fagforbund har en retlig interesse i udfaldet af retssagen, og derfor kan indtræde i sagen til støtte for en af parterne. FAOD mener netop, at Anne Blacks sag er vigtig, fordi den både handler om værker og om værdien af et brand.  Sø- og Handelsrettens dom fastslog, at Netto havde plagieret og krænket begge dele.

Dansk Erhverv trådte ind i sagen i 2020 og støttede Salling Group, der er medlem af Dansk Erhverv. Salling Group ejer Netto. I en bi-intervention argumenterede Dansk Erhverv for, at kravet til ophavsretlig beskyttelse, inden for brugskunst, ikke må sættes for lavt. Hvis kravet til ophavsretlig beskyttelse sættes der, hvor Retten satte den i 2019, mener Dansk Erhverv, at det vil være vanskeligt at designe og sælge meget enkle  brugskunstprodukter i Danmark uden risiko for at krænke andres ophavsrettigheder.

Dansk Industri har ikke involveret sig direkte i sagen, men udtalt , at de gerne ser, at vederlag og erstatning til de krænkede kommer op på et niveau, hvor det har en reelt afskrækkende virkning på potentielle krænkere. DI mener også, at det er interessant, at retten i 2019 både tog højde for det umiddelbare omsætningstab og den skade, det påførte designerens omdømme, da kopiprodukterne blev vist i tilbudsaviser og solgt til discountpriser i Netto.

Design denmark har ikke kunnet udtale sig om den aktuelle sag, imens retssagen var i gang, idet foreningen udpeger Syn- og Skønspersoner og har medlemmer siddende som fagdommere i de danske domstole. Vores medlemmer skal på disse vigtige nøgleposter arbejde objektivt og 100% fagspecifikt, hver gang en en sag prøves. Af den grund ønsker Design denmark som organisation, som udgangspunkt, ikke at tage parti i verserende sager.

Design denmark meddelte dog tydeligt til Dansk Erhverv, at vi ikke er medunderskrivere på Dansk Erhvervs opbakning til Salling Group, Netto og Ronald A/S. Design denmark mener ikke, at det er hensigtsmæssigt at Dansk Erhverv blander sig direkte i en verserende sag, som involverer medlemmer på begge sider. Design denmarks bestyrelse er heller ikke enig med Dansk Erhverv i de holdninger, som interventionen bygger på, og foreningen benytter sin autonomi til at formidle den uenighed.

Design denmark er, sammen med en lang række andre danske branche organisationer og foreninger, medlem af Dansk Erhverv og vi benytter os af Dansk Erhvervs økonomi og regnskabsafdeling. Design denmark er medlem af DE, fordi det giver foreningen og vores medlemmer muligheder og fordele. Vi samarbejder bl.a. om at fremme brugen af design i det øvrige danske erhvervsliv. Design denmark arbejder med fuld autonomi og DE og Design denmark kan frit være uenige og have forskellig fokusområder. Design denmark samarbejder bredt med flere relevante organisationer; DI, FAOD, DK&D, DDC, osv. Det mener vi giver de bedste resultater og vi oplever at alliancer styrker vores medlemmer og dansk design generelt.

Anne Black Sagen har stået på siden 2016 og der faldt endelig dom d. 11. juni 2020.

Design denmark mener, at den dom som blev afsagt i 2019, aldrig skulle have været anket.


Fotokreditering: Liselotte Risell