3 marts 2022

Censorformandskabet for censorkorpset i arkitektur, design og konservering indkalder ansøgninger om beskikkelse som censor for perioden 1. september 2022 – 31. august 2026.

Beskikkelsen gælder for uddannelserne under Arkitektskolen Aarhus, Designskolen Kolding og Det Kongelige Akademi. 

For at kunne blive beskikket som censor skal ansøgeren have:
  1. en relevant forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau,
  2. specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen, og
  3. aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov.
  4. Minimum 2 års relevant erhvervserfaring
  5. indgående og aktuelt kendskab til fagområdets videnskabelige discipliner, herunder fagets teorier og metoder

Ud over at deltage i eksterne prøver og føre tilsyn med afholdelsen af prøver skal en censor afgive beretning efter sin deltagelse i prøveforløb samt yde bidrag ved rådgivning om prøvesystemet på universiteterne, f.eks. høringer over lov- og regelændringer.

Rammer og vilkår for beskikkelse som censor fremgår af Bekendtgørelse om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet, BKG nr. 29 af 13. januar 2020.

Det forudsættes, at ansøgere er indstillet på at prioritere censoropgaver i forhold til andre aktiviteter i de perioder, hvor der som følge af ordinære eksaminer og bedømmelse af kandidatspecialer er særligt mange prøver.

Ansøgninger vil blive behandlet af censorformandskabet og uddannelsescheferne/dekanerne på uddannelserne med henblik på en samlet indstilling om beskikkelse til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Med din ansøgning giver du samtykke til, at dine personoplysninger bliver behandlet som led i indstillingen. Hvis du bliver beskikket som censor, vil dine personoplysninger blive anvendt i det omfang, det er er nødvendigt ved udpegning til censoropgaver og øvrig kommunikation i censorkorpset. Hvis du ikke bliver beskikket, vil dine personoplysninger blive slettet inden en måned efter censorformandskabets indstilling.

Ansøgningsfrist, tidsplan og ansøgningsskema mv. for beskikkelserne findes her

Ansøgningsfristen er 3. april 2022

Spørgsmål om at være censor kan rettes til censorformandskabet:
Jørgen Helstrup, T. 8936-0134 eller M. jhel@aarch.dk