Nu har DesignNævnet taget arbejdstøjet på

Designkrænkelser

4. marts 2022

DesignNævnet og Responsumudvalget er nu formelt trukket i arbejdstøjet og kan modtage sager fra personer eller virksomheder, der mener, at deres værk måske kan være krænket. De to organer skal lette og billiggøre tvister om ophavsret.

Nu har Foreningen for Retsbeskyttelse af Arkitektur, Design og Kunsthåndværk præsenteret DesignNævnet og Responsumudvalget

Det skete ved en seance 24. februar 2022 i Valencia hos Dreyers Fond på Vesterbrogade i København. Med præsentationen er rådet formelt trukket i arbejdstøjet og tager imod sager til vurdering.

DesignNævnet og Responsumudvalget hjælper arkitekter, designere og kunsthåndværkere, design- og arkitektvirksomheder og andre rettighedshavere, samt deres eventuelle modparter, med at vurdere, hvor de står juridisk i sager vedrørende rettigheder til arkitektur, design og kunsthåndværk.

– Uanset om du er en foretagsom, kreativ, passioneret, visionær og ambitiøs enkeltperson, iværksætter, et startup eller et større etableret brand, så vil du have et stærkt behov for beskytte dine værker og din forretning bedst muligt. Dine rettigheder er en forudsætning for de mange interesser, der er på spil, sagde designer Svend Onø, Onø Design, der var en af de mange oplægsholdere.

Svend Onø er tillige sagkyndig dommer i Sø- og Handelsretten.

– Tilsammen ligger immaterielle rettigheder, både her i Danmark og ude i den store verden, til grund for en omsætning af varer og ydelser for mange milliarder og repræsenterer tusindvis af arbejdspladser. Det er rettigheder der kan gøre forskellen mellem succes eller fiasko.

– Rent teknisk, har det aldrig været så nemt at realisere en idé, at fremstille og gå i produktion, og det uanset om det er digitalt eller fysisk. Vi har både dygtige håndværkere, maskiner og teknologi der kan det mest utrolige, sagde Svend onø endvidere.

– I mit virke som designer, oplever jeg et marked der bliver mere og mere trængt, konkurrencen intensiveres. Når nogen ser en god forretning, er det næsten automatisk, at der er nogen der også gerne vil have en andel i den samme succes.

– Mens fri konkurrence er befordrende for udvikling og værdiskabelse, så skal vi komme snylteri til livs, ingen skal kvit og frit kunne misbruge andres rettigheder.

DesignNævnet behandler sager mellem to eller flere parter, som drejer sig om at fastslå, om arkitektur, design eller kunsthåndværk er beskyttet ifølge lovgivningen, og/eller om der er sket en krænkelse af beskyttelsen.

Til sammenligning med at føre en sag ved retten, så vil beløbet for at indbringe en sag for DesignNævnet og Responsumudvalget være meget beskedent.

Foreningen for Retsbeskyttelse af Arkitektur, Design og Kunsthåndværk blev formelt etableret i november 2020, i forlængelse af flere års forarbejde med at definere kontu[1]rerne af både de organisatoriske, juridiske og funktionelle rammer for etablering af et egentlig Designnævn – og senere også Responsumudvalget. De organisationer og personer som indtil etableringen har investeret tid og faglighed i arbejdet udgør medlemskredsen ved lancering af de to nye instanser.


Sagsbehandlingen

Responsumudvalget og DesignNævnet tilstræber en sagsbehandlingstid på højest seks måneder fra en sag indledes, til den er færdigbehandlet.

Sagsbehandlingstiden vil dog kunne være længere eller kortere afhængigt af sagens kompleksitet og antallet af øvrige sager til behandling i Responsumudvalget og DesignNævnet. Da der er faste gebyrer på at indbringe sager for DesignNævnet og Responsumudvalget, vil du ikke skulle risikere, at regningen løber løbsk.

DesignNævnets gebyr er som udgangspunkt det dobbelte af gebyret for en behand[1]ling i Responsumudvalget, hvilket afspejler omkostningerne forbundet med de to forskellige procedurer. I begge tilfælde går gebyrerne til at dække de reelle omkostninger forbundet med drift af DesignNævnet og Responsumudvalget.

Gebyret tilbagebetales ikke uanset sagens udfald, og sagsbehand[1]lingen påbegyndes først, når gebyret er betalt.

I sager, hvor DesignNævnet skal fungere som voldgiftsret, bestemmer nævnets forperson nævnets vederlag med videre. efter reglerne i voldgiftsloven.

Hvor stort vederlaget er, vil afhænge af sagens karakter.


Det kan du bruge en udtalelse fra DesignNævnet eller Responsum[1]udvalget bruges til

Parterne i en sag kan aftale, at DesignNævnet skal træffe en voldgiftsafgørelse om, hvorvidt der er sket en krænkelse.
En sådan afgørelse er juridisk bindende efter reglerne i voldgiftsloven og vil som udgangspunkt kunne danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse ved fogedretten.

 • Indgår parterne ikke en sådan aftale om voldgift, kan DesignNævnets alene afgive en udtalelse, som ikke er juridisk bindende for parterne.
 • Responsumudvalgets udtalelser er aldrig juridisk bindende. Ikke-bindende udtalelser fra DesignNævnet og Responsumudvalget kan ikke danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse ved fogedretten.
 • En arkitekt, designer eller kunsthåndværker, der får en ikke-bindende udtalelse fra DesignNævnet om, at vedkommendes rettigheder er krænket, kan altså ikke bruge udtalelsen til at få fogedrettens bistand til at bringe krænkelsen til ophør eller opnå erstatning, men må anlægge sag ved domstolene.
 • En udtalelse fra DesignNævnet om, at en rettighed til arkitektur, design eller kunsthåndværk er krænket, kan derfor blandt andet danne grundlag for et forlig mellem rettighedshaveren og den krænkende part. Indgåelsen af et sådant forlig på baggrund af en udtalelse fra DesignNævnet, vil – foruden at være tidsbesparende – typisk også kunne spare både rettighedshaveren og den krænkende part for betydelige udgifter ved en retssag.
 • En udtalelse fra DesignNævnet om, at en krænkelse ikke er tilfældet, vil ligeledes kunne afværge forgæves anlæggelse af en retssag og deraf følgende udgifter.
 • En udtalelse fra DesignNævnet om, at en krænkelse ikke er tilfældet, vil ligeledes kunne afværge forgæves anlæggelse af en retssag og deraf følgende udgifter.Der er således en forventning om, at det er de færreste, der vil udfordre Responsumudvalgets vurdering af, om arkitektur, design eller kunsthåndværk er beskyttet


Medlemmer og associerede medlemmer

Medlemmer

 • Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD)
 • Akademikerne ved Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA)
 • Danske Kunsthåndværkere og Designere (DKoD)
 • Design denmark (Dd)
 • Dansk Industri (DI)
 • Dansk Erhverv (DE )


Associerede medlemmer

 • Advokat Claus Barrett Christiansen, Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
 • Advokat Hanne Kirk, Gorrissen Federspiel
 • Advokat Johan Løje, Løje-IP
 • Designer Svend Onø, Onø DesignForeningens generalforsamling kan beslutte at udvide medlemskredsen med andre organisationer, der repræsenterer arkitekter, designere og kunsthåndværkere, og organisationer, der repræsenterer det øvrige erhvervsliv. Foreningens formål er at understøtte retsbeskyttelsen af arkitektur, design og kunsthåndværk ved at nedsætte et uafhængigt responsumudvalg (Responsumudvalget), som efter anmodning kan afgive responsa om den retlige beskyttelse af arkitektur, design og kunsthåndværk; og at etablere og drive et uafhængigt klagenævn (DesignNævnet), som kan afgive en udtalelse eller træffe en voldgiftskendelse i konkrete tvister om retsbeskyttelse og krænkelse af arkitektur, design og kunsthåndværk efter høring af tvistens parter.

Du kan gratis downloade bogen Retten til det gode design der ligger frit tilgængeligt på DesignNævnets hjemmeside.