Design denmark

DigitaliseringsBoost - står du med et digitaliseringsprojekt?

 

Danmarks 5 væksthuse tilbyder et DigitaliseringsBoost, hvor du kan få støtte til at udvikle konkurrencedygtige nye produkter, serviceydelser eller koncepter inden for digitalisering og Industri 4.0. Ansøgningsfrist den 26. oktober. 

Målet med programmet DigitaliseringsBoost er at bringe virksomheder og vidensinstitutioner tættere sammen om at udvikle nye produkter, services og løsninger.

Produkterne, løsningerne eller koncepterne skal have et kommercielt sigte med et eller flere elementer af design i bred forstand, og skal udvikles i teams med minimum tre SMV’er og en videninstitution. Hvert team kan få op til 600.000 kr. (max 33% af lønomkostninger) i støtte til teamets virksomheder i forbindelse med produktudviklingen. Dertil får de op til 150.000 kr. til videninstitutionens indsats i forbindelse med produktudviklingen, samt hjælp til at komme gennem processen og en mulighed for at præsentere den færdige løsning for potentielle kunder ved fx workshop, konference eller lignende.

Indusrti 4.0. 

Industri 4.0 er et bærende element i digitaliseringen af Danmark. For at ruste virksomhederne til fremtiden er implementeringen af teknologier fra Industri 4.0 i SMV’er helt afgørende for dansk produktivitet og konkurrenceevne. Læs om de 9 teknologier, som tilsammen definerer Industri 4.0. her

Ansøgning

Teams bestående af små og mellemstore virksomheder (SMV’er) med et markedsdrevet behov for at udvikle nye produkter indenfor digitalisering og Industri 4.0 kan søge om at blive en del af DigitaliseringsBoost. Store virksomheder kan deltage, når mindst 3/4 af virksomhederne i teamet er SMV’er.

  • Den virksomhed, der tager initiativ til udviklingsarbejdet (Leadpartner), udfylder og indsender ansøgningsformular og økonomiskema (Bilag 1) inden fristens udløb. Der er ansøgningsfrist den 26/10 2018.
  • Ansøgeren angiver i ansøgningen hvilke partnere, der er truffet aftale med (evt. mundtligt).
  • Ansøgningen behandles af bevillingsudvalget, som fremsender accept eller afslag til ansøgeren.
  • Ved accept har ansøgeren 2 måneder til at samle et team bestående af minimum tre SMV’er og en videninstitution samt indsende en underskrevet samarbejdsaftale mellem parterne. Herudover skal skema med stamdata for samarbejdspartnerne (Bilag2) udfyldes og indsendes sammen med partnererklæringer, SMV-erklæringer og statsstøtteerklæringer (gruppefritagelse eller de minimis).
  • Hvis tidsfristen ikke overholdes bortfalder bevillingsudvalgets accept, og der må eventuelt ansøges på ny.

Læs mere om ansøgningsprocessen her

Design denmark er sammen med Business by Design, RobuCluster, D2I og Odense Robotics partner på projektet.

Læs meget mere om DigitalieingsBoost her