Design denmark

Lektorat i design og bæredygtighed på KADK

Ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) opslås en fast fuldtidsstilling med mulighed for deltid som lektor med særligt fokus på design og bæredygtighed herunder bæredygtige strategier i forhold til virksomheder, produktion, supply-chains, materiale og brugeradfærd gerne indenfor feltet beklædning- og tekstildesign.

Den ideelle kandidat har en stærk forskningsprofil med design og bæredygtighed som omdrejningspunkt, og kan dokumentere betydelig undervisningserfaring af designstuderende på både bachelor- og kandidatniveau. Du har en relevant kandidatgrad suppleret med en PhD-grad (eller tilsvarende) indenfor bæredygtighed og design. Du formår at relatere, formidle og integrere bæredygtighed i forhold konkrete studieprojekter såvel praksisnære som teoretiske. Du har erfaring med ekstern finansiering og virksomheds-samarbejder samt har et godt netværk inden for feltet. De primære fagområder vil være beklædning- og tekstildesign samt strategisk design og forretningsudvikling.

Vi søger en visionær faglig profil med betydelig erfaring, som brænder for at levere resultater og formidle viden og som kan bidrage med at nytænke området. Med stillingen ønsker vi generelt at styrke instituttets fokus på bæredygtighed og specifikt styrke kandidat- og bacheloruddannelsen indenfor beklædning- og tekstildesign. Du forventes at kunne inddrage nyeste viden og hermed kunne tilføre fagområdet en aktuel videnskabelig tyngde. Lektoratet skal supplere vores forsknings – og undervisningskompetencer samt styrke vores netværk og samarbejder – såvel nationalt som internationalt.

Det ledige lektorat er tilknyttet Institut for Bygningskunst og Design og ønskes besat pr. 1. august 2019 eller snarest muligt herefter.

Institut for Bygningskunst og Design (IBD)

Institut for Bygningskunst og Design er et tværfagligt uddannelses- og forskningsmiljø. Instituttet har med udgangspunkt i en dansk tradition for at arbejde med design i en rumlig og arkitektonisk kontekst en ambition om at sætte en ny dagsorden i udviklingen af forretnings- og kompetenceområder for arkitekter og designere. Bæredygtighed og social bevidsthed står centralt som samfundsrelevante overlæggere for undervisningen og forskningen på instituttet, hvis faglige felt relaterer sig til produktion, forbrug, marked og samfund, hvor der skal tages ansvar og stilling til ressourcer og sociale problemstillinger. Instituttet udvikler og udforsker krydsfeltet mellem design og arkitektur og har mange interne samarbejder i forskning og undervisning på tværs af fagfelter.

Instituttet rummer tre bachelorprogrammer og fire kandidatprogrammer, som danner rammen om de faglige forsknings- og udviklingsmiljøer på tværs af design og arkitektur. Der undervises og forskes i arkitektur, bygningskunst, spatial design, rum, møbel, tekstil samt beklædningsdesign på instituttet. Derudover er et helt nyt tværfagligt kandidatprogram, omhandlende forretningsudvikling, netop startet i samarbejde med Copenhagen Business School. Afdelingen for kunsthåndværk på Bornholm lejret på instituttet samt it- og tegneundervisning.

Læs mere om instituttet, programmer, forskning, kunstnerisk udviklingsvirksomhed mv. på www.kadk.dk.

Om stillingen

Stillingen som lektor vil bestå i forskning og/eller kunstnerisk udviklingsvirksomhed, undervisning samt administrativt arbejde.

Dine opgaver vil blandt andet omfatte:

  • Undervisning, undervisningsplanlægning og dertil hørende administration i tilknytning til KADK’s programmer og tværgående undervisning, herunder vejledning på kandidatniveau.
  • Vejledning, eksaminationer og censorvirksomhed samt faglige bedømmelsesarbejder.
  • Forskning og/eller kunstnerisk udviklingsarbejde, herunder publicering og videnskabelig formidling inden for stillingens fokusområde i samarbejde med relevante eksterne institutioner, virksomheder og netværker nationalt og internationalt, såvel som med de øvrige forsknings- og udviklingsområder på instituttet og KADK som helhed.
  • Visionært og produktivt teamwork i tilrettelæggelsen af fremtidige forsknings- og udviklingsprojekter, herunder at deltage aktivt i at søge ekstern finansiering og fundraising til instituttets aktiviteter.
  • Deltagelse i en række af KADK’s udvalg og evt. i kollegiale organer.

Endvidere forventes du at deltage i tværdisciplinære samarbejder i undervisning og forskning i samarbejde med KADK’s øvrige institutter og ansatte, herunder at bidrage til indhold og udvikling af den tværgående fællesfaglige undervisning på KADK samt evt. andre opgaver.

Dit forskningsmæssige fokus vil være bæredygtighed og design i forhold til f.eks. produktion, supply-chains, materiale, brugere, brugeradfærd og forretningsudvikling samt bæredygtige strategier i forhold til virksomheder gerne relateret til feltet beklædnings- og tekstildesign.

Dit undervisningsmæssige fokus vil være opbygning af et bæredygtighedsfokus i undervisningen med særligt fokus på designuddannelsen indenfor beklædning- og tekstildesign på bachelor- og kandidatniveau samt et generelt fokus på at styrke undervisningen i bæredygtighed på tværs af instituttets programmer. Derudover skal du varetage undervisning og vejledning i teoretiske opgaver og medvirke til at bygge bro mellem praksis og teori.

Kvalifikationskrav

Du har en relevant uddannelse på minimum kandidatniveau samt en ph.d.-grad eller videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau, gerne indenfor bæredygtighed og design.

Din erfaring og faglige kvalifikationer er som minimum på det niveau, der kan opnås på grundlag af en tilfredsstillende gennemført adjunktperiode, dvs. at du har gennemført adjunktperiode eller på tilsvarende vis har tilegnet dig kvalifikationer svarende hertil eller derover.   

Du kan dokumentere at have bedrevet forskning på internationalt niveau, udøvet original kunstnerisk udviklingsvirksomhed på højt internationalt niveau, videre- eller nyudviklet fagområdet og/eller at have opnået en betydelige designfaglig karriere på højt niveau.

Du har desuden erfaring med undervisning og vejledning på bachelor- og kandidatniveau og har modtaget supervision, pædagogisk opkvalificering samt positiv skriftlig vurdering af dine undervisningsmæssige kvalifikationer. KADK stiller desuden krav om, at gennemført og bestået pædagogikum og dokumentation herfor. Der kan undtagelsesvist dispenseres fra kravet om pædagogikum, hvis du kan dokumentere at have gennemført og bestået en anden pædagogisk uddannelse fra en anerkendt uddannelsesinstitution som eksempelvis lærer eller cand.pæd. Da vejledning på ph.d.-niveau indgår i stillingen, vil erfaring hermed vægte positivt.

Særlig kvalificeret indsats og nyudvikling inden for det undervisningsmæssige område vil blive vægtet i den samlede vurdering ved stillingens besættelse. Det vil desuden vægte at du har relevant opdateret undervisningserfaring af designstuderende på bachelor- og kandidatniveau med særligt fokus på beklædnings- og tekstildesign og/eller strategisk design og forretningsudvikling.

Da KADK har fokus på forsknings- og undervisningssamarbejder både internt og eksternt i forhold til erhverv, offentlige institutioner og andre højere uddannelsesinstitutioner, vil det desuden være en fordel, hvis du kan dokumentere erfaring med udvikling, finansiering og ledelse af større eksternt finansierede forskningsprojekter samt projekter, hvortil der er knyttet erhvervssamarbejder.

Vi tilbyder

Vi tilbyder et kreativt, engageret, udviklende og visionært uddannelses- og forskningsmiljø. Jobbet rummer medindflydelse, ansvar og mulighed for at præge forskningen og undervisningen. Vi lægger vægt på et godt kollegialt samarbejde med rum til gensidig inspiration og sparring.

Løn og ansættelsesforhold

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten mellem Finansministeriet og en række AC-organisationer. Der vil være mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg afhængig af dine kompetencer og erfaring.

Ansættelsen sker desuden i henhold til gældende stillingstruktur for kunstnerisk og videnskabeligt personale ved Det Kongelige Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen Kolding – BEK nr. 92 af 24/08/2015.

Stillingen er en fuldtidsstilling med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer og omfatter forskning og undervisning samt administrationen i begrænset omfang. Ansættelse kan også ske på deltid efter konkret aftale. Fordelingen mellem forskning og undervisning vil som udgangspunkt være en 40/60- fordeling. Fordelingen mellem de forskellige opgaver kan variere efter KADK’s bestemmelse, og du vil kunne blive pålagt andre tjenstlige opgaver.

Bibeskæftigelse accepteres i det omfang, at det er foreneligt med varetagelse af ansættelsen som lektor.

Ansøgningen

Du bedes fremsende motiveret ansøgning, opdateret CV, uddannelsesdiplomer, dokumentation for opfyldelse af de kvalifikationskrav som er listet ovenfor, beskrivelse af dine forskningsplaner samt en fuldstændig liste over dine publicerede arbejder og eksemplarer af de arbejder, som du ønsker at fremhæve (dog maksimalt 7 arbejder). Endelig bør du vedlægge materiale, der kan belyse dine undervisningsmæssige kvalifikationer. Eventuelt tidligere lektorbedømmelse(r) bedes desuden vedlægges.

Ansøgning med tilhørende bilag skal sendes elektronisk via knappen ”Søg stillingen” nedenfor, så den er KADK i hænde senest søndag, den 31. marts 2019.

Bilagsmateriale, som ikke kan fremsendes elektronisk sammen med ansøgningen, bedes fremsendt pr. post i 4 eksemplarer så det er KADK i hænde inden ansøgningsfristens udløb til nedenstående adresse:

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler

for Arkitektur, Design og Konservering

Att. Ellen Kruse Jacobsen

Philip de Langes Allé 10

1435 København K

Mrk. Lektorat i design og bæredygtighed.

Ansøgninger og ansøgningsmateriale modtaget efter ansøgningsfristens udløb medtages ikke i bedømmelsen.

Vi gør opmærksom på, at stillingen opslås og besættes i henhold til Kulturministeriets ”Bekendtgørelse 1208 af 12. oktober 2010 om ansættelse af kunstnerisk/videnskabeligt personale ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet”.

Ansættelse som lektor vil derfor ske efter konkret bedømmelse i et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Bedømmelsesudvalget vil foretage deres bedømmelse på baggrund af de i stillingsopslaget listede kvalifikationskrav og det samlede ansøgningsmateriale. Du bedes derfor i ansøgning inkl. bilag dokumentere, at du opfylder de i stillingsopslaget beskrevne kvalifikationskrav.

Medlemmer af bedømmelsesudvalg:

Maria Mackinney-Valentin, Lektor, KADK

Erik Hansen-Hansen, Lektor, KADK

Mathilda Tham, Professor, Linnæus Universitet, Sverige

Yderligere oplysninger

Oplysninger om kvalifikationskrav, ansøgningsprocessen og e-rekrutteringssystemet kan fås ved henvendelse til HR-medarbejder, Ellen Kruse Jacobsen, e-mail: ekj@kadk.dk tlf.: 4170 1539.

Oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til institutleder Irene Lønne, e-mail irlo@kadk.dk, tlf. 4170 1754.

Generelle oplysninger om KADK og Institut for Bygningskunst og Design kan findes på www.kadk.dk

Alle interesserede opfordres til at søge uanset alder, køn, nationalitet, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Om KADK

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering er en højere videregående uddannelsesinstitution, der er etableret ved en fusion af Kunstakademiets Arkitektskole, Danmarks Designskole og Kunstakademiets Konservatorskole den 2. juni 2011. Uddannelserne er tilpasset de europæiske aftaler om uddannelsesstruktur og udvikling (Bologna-aftalen). KADK uddanner og forsker inden for de tre hovedfagområder, arkitektur, design og konservering. KADK er en statsinstitution under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. KADK har knap 1.700 studerende og 344 årsværk. Læs mere på www.kadk.dk.